:: ifva NEWSLETTER ::
:: 如未能阅读本讯息,请按此浏览网上版本::

 

 
  
        ENG      
———— 第二十届ifva节2月10日 (星期二) 正式揭幕  ———

「独立是…」本地独立短片金奖列阵 >>>
「Cinema 2.0:硬电影」媒体艺术展 >>>
第二十届ifva独立短片及影像媒体比赛 >>>
全民参与及创意策动
>>>

立即优先订票,把握唯一机会专享八折优惠 >>>


 

转寄给朋友 | 更新电邮地址 | 联络我们